Integritetspolicy

Publicerad: 18 maj 2018

1. Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till ECPAT Sverige. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande lagstiftning och hur du kan utöva dina rättigheter. För vissa av ECPAT Sveriges tjänster (t ex. ECPAT Hotline) kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

2. Personuppgiftsansvarig
ECPAT Sverige – Sankt Göransgatan 66, 6 tr, 112 33, Stockholm. Org. nummer: 802402-5499. ECPAT Sverige är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Information om hur du kontaktar ECPAT Sverige finns under avsnittet ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” längre ner i denna policy.

3. När samlar ECPAT Sverige in dina personuppgifter?
ECPAT Sverige verkar för en värld fri från barnsexhandel. Det gör vi framförallt genom påverkansarbete, förebyggande arbete och informationsspridning. För att kunna utföra arbetet är ECPAT Sverige till hög grad beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Våra givare och följare är därför oerhört viktiga för oss.

ECPAT Sverige kan komma att samla in dina personuppgifter
• När du blir månadsgivare eller ger en engångsgåva till ECPAT Sverige via exempelvis kortbetalning, Swish eller sms
• När du deltar i en kampanj, skriver under ett upprop/annan namninsamling, eller anmäler dig till och/eller lämnar personuppgifter vid ett event som anordnas av ECPAT Sverige
• När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från ECPAT Sverige
• När du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller i sociala medier
• När du har skrivit in ECPAT Sverige i ditt testamente och detta meddelats oss, har visat
intresse för att göra det, eller vill få information om testamenten
• När du är mottagare av ett gåvobevis (exempelvis en gratulations- eller minnesgåva)
• När du som är kontaktperson vid ett företag som ger en gåva eller är samarbetspartner med ECPAT Sverige

Även för vår dagliga verksamhet kan personuppgifter behöva behandlas, t.ex. om vi behöver kontakta dig som är expert eller befattningshavare inom vårt verksamhetsområde eller om du deltar i vår verksamhet i din yrkesroll på annat sätt.

ECPAT Sverige kan också komma att samla in personuppgifter när du ansöker om jobb, praktik, styrelseuppdrag eller om att få bli volontär hos oss.

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata ECPAT Sveriges rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

4. Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress. När du skänker en gåva eller beställer något från ECPAT Sverige kan information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara) att behandlas. Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro.

Som givare inhämtas ditt personnummer från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register. Vid gåvor via Swish och sms kan även din postadress inhämtas. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från samma register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter.

När du ansöker om ett jobb, eller om att få bli volontär hos ECPAT Sverige, kan även information om dina meriter komma att samlas in. För att du ska kunna arbeta eller göra praktik eller vara volontär hos oss kommer du behöva uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.

ECPAT Sverige sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett ECPAT Sverige ditt godkännande till. ECPAT Sverige kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 36 månader efter ECPAT Sverige tagit del av dem eller du gett din senaste gåva.

5. Vad använder vi uppgifterna till (våra ändamål)?
De personuppgifter ECPAT Sverige samlar in kan komma att registreras i en databas.
Personuppgifterna används för följande ändamål.

Givarservice, uppdatering och marknadsföring
De personuppgifter som du lämnar använder ECPAT Sverige för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål - t ex kommunikation i syfte att fråga om du kan tänka dig att ge en ny gåva till ECPAT Sveriges verksamhet, uppföljning och utveckling av ECPAT Sveriges verksamhet, för att bevaka ECPAT Sveriges rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

Dina uppgifter kan komma att användas för utskick med information om vår verksamhet och förfrågningar om gåvor via telefon, post, e-post eller sms fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål.

Har du som givare varit i kontakt med våra avdelningar för givarservice eller telemarketing kan i vissa fall dina uppgifter behandlas i fritext.

Vi vill gärna kunna anpassa vår kommunikation så att du som givare eller följare får relevant kommunikation. Därför kan ECPAT Sverige komma att behandla dina uppgifter genom s.k. profilering, såsom segmentering, analys och/eller selektering.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående syften kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” längre ner i denna policy.

Jobbansökan m.m.
När du ansöker om jobb, praktik eller volontärarbete använder ECPAT Sverige dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem, och kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock max 2 år. När du är anställd hos ECPAT Sverige kommer dina personuppgifter att användas för personal- och löneadministration.

Administration
För att kunna bedriva vår verksamhet kan ECPAT Sverige komma att använda personuppgifter i vår dagliga verksamhet för att t.ex. kunna upprätthålla kontakten med dig som kontaktat oss eller för att kontakta dig som arbetar inom vårt verksamhetsområde, upprätta protokoll från möten, som referens i fakturor och liknande behandling.

Publicering av personuppgifter
Publicering av personuppgifter sker endast om du har gett ditt samtycke till det.

6. Med vilket stöd behandlar vi uppgifterna (rättslig grund)?
För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. ECPAT Sverige använder följande grunder som stöd för sin behandling. För givarservice, uppdatering och marknadsföring använder vi oss av de rättsliga grunderna uppfyllande av avtal, berättigat intresse samt rättslig förpliktelse. För jobbansökningar och liknande använder vi oss av berättigat intresse samt i vissa fall samtycke och rättslig förpliktelse. När det gäller administration och vår dagliga verksamhet använder vi oss av berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal samt samtycke.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
ECPAT Sverige kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

ECPAT Sverige kan dock komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för ECPAT Sveriges räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier och andra samarbetspartners. ECPAT Sverige skriver dock alltid avtal med vederbörande part om att de då agerar som ett personuppgiftsbiträde åt ECPAT Sverige och att de endast får använda personuppgifterna för de ändamål ECPAT Sverige har instruerat dem om. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata ECPAT Sveriges rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

8. Var behandlas dina personuppgifter?
ECPAT Sverige strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. För det fall våra leverantörer och underleverantörer behandlar dina uppgifter utanför EU/EES upprätthåller de samma skyddsnivå som inom EU/EES.

9. Dina rättigheter som registrerad
Rätt till information – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter ECPAT Sverige behandlar om
dig och i vilket syfte, ett s.k. registerutdrag. Vill du få ett registerutdrag, skicka din begäran till:

ECPAT Sverige,
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

Din begäran måste vara egenhändigt underskriven. Registerutdraget skickas endast till din
folkbokföringsadress.

Rättelse, begränsningar och radering
Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas.
Du kan också begära att få dina uppgifter raderade.Om vi inte kan fullfölja din begäran, t.ex. på grund av legala skyldigheter, kommer vi att informera dig om det. Dock kan vi minimera behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla legala skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter överförs från ECPAT Sverige till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. ECPAT Sverige gör en bedömning från fall till fall om det finns en rätt till dataportabilitet.

Återkalla ett samtycke
Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Kontakta ECPAT Sverige på någon av adresserna under avsnittet ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” nedan, om du vill återkalla ditt samtycke.

Berättigat intresse
I de fall vi använder berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända
mot behandlingen.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag får du gärna höra av
dig till ECPAT Sverige, du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för
närvarande Datainspektionen (datainspektionen.se).

10. Barns personuppgifter
ECPAT Sverige samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Om vi upptäcker
personuppgifter raderas dessa uppgifter från barn under 16 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till ECPAT Sverige kan du kontakta oss om du vill få information om eller begära rättelse av eller radera personuppgifterna.

11. Länkar till externa webbplatser

ECPAT Sveriges webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än ECPAT Sverige. ECPAT Sverige ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

12. Kontaktinformation till ECPAT Sverige
Har du frågor om ECPAT Sveriges behandling av personuppgifter kan du skriva till oss på adressen nedan eller mejla till info@ecpat.se

ECPAT Sverige
Sankt Göransgatan 66, 6 tr
112 33 Stockholm

Har du frågor om ECPAT Hotline, vänligen kontakta ECPAT Hotline (info@ecpathotline.se).

13. Säkerhet
ECPAT Sverige vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

14. Användning av kakor (cookies)
ECPAT Sverige kan komma att använda så kallade kakor (cookies) på ECPAT Sveriges webbplats. I så fall kommer du informeras om användningen på webbplatsen.

15. Förändring av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer ECPAT Sverige att publicera den justerade integritetspolicyn på ecpat.se med information om när den träder i kraft. Vi kan också komma att informera dig på annat sätt, t.ex. via e-post. Har du frågor eller synpunkter hör av dig till

ECPAT Sverige
Sankt Göransgatan 66, 6 tr
112 33 Stockholm

eller mejla till info@ecpat.se.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy!