Dina rättigheter

Du som är under 18 år har särskilda rättigheter. Barnkonventionen bestämmelserom barns rättigheter och är svensk lag.

På ECPAT arbetar vi särskilt med de här rättigheterna:

Artikel 2. Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde.

Ingen får diskriminera dig eller behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

Artikel 3. När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”.

De vuxna ska alltid tänka på vad som är bra för dig. Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn.

Artikel 6. Du har rätt att leva och utvecklas.

Ditt land ska göra allt det kan för att du ska kunna göra det.

Artikel 12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.

Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

Artikel 34. Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.